Search

תהליך הוצאת היתר בנייה לבית קרקע פרטי

הוצאת היתר בנייה לבית קרקע, כמו גם למבנה גדול, הוא אחד הדלבים החשובים בגדרך להקמת מבנה או בית חדש. באופן עקרוני, הלית האישור של היתר הבניה דומה למדיי גם אם מדובר בשינויים במבנים קיימים, למעט התאמות ספציפיות. מהו היתר בנייה ולמה הוא כל כך חיוני? מהם השלבים של תהליך הוצאת היתר בנייה לבית קרקע פרטי? בשורות להלן נרחיב .מעט בנושא הזה. להלן כתבה של ווינט

היתר בנייה – מה זה בעצם

היתר בנייה הוא האישור שמענקים הממונים מטעם הרשות המקומית, לבעל מקצוע או חברה שהגישה תוכניות להקמה של מבנה חדש, או לשינויים מהותיים במבנה קיים. לפני קבלת ההיתר, מדיש האדריכל האמון על הפרויקט בקשה לקבלת היתר בנייה, הכוללת את הגדרת השימוש במבנה העתידי שיוקם, חומרי הבנייה, שטח הבנייה וכן מפת מדידה תקפה של האזור המיועד שעליו אמור לקום המבנה העתידי. היתר הבניה ניתן אך ורק לאחר שהתוכנית שהוגשה עברה את מסלול האישורים של הגופים השונים ברשות המקומית. בלי האישורים כאמור, לא תידון כלל הבקשה לקבלת היתר בנייה. ואולם מרגע שהתקבל ההיתר, רשאי היזם או היזמים להתחיל בתהליך הבנייה.

היתר הבנייה איננו רק אישור בעלמא. בהעדר היתר בנייה, אין כלל רשות או אפשרות להתחיל בתהליך הבנייה. יזמים רבים שניסו לרבע את המעגל והתחילו בהליכי בנייה לפני קבלת היתר, מצאו את עצמם לא פעם נאלצים להרוס חלקים המבנה שכבר היו בתהליכי הקמה.

תהליך בנייה

השלבים בתהליך קבלת היתר בנייה לבית קרקע פרטי

השלב הראשון בתהליך, הוא הגשת הבקשה לקבלת היתר בנייה. הבקשה תוגש על ידי האדריכל כפי שמפורט במאמר באתר israelhighway , לאחר שהלקוח, (קרי היזם) אישר את התוכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הברשה חייבת לכלול מספר רב של מסמכים, החל בתוכניות מפורטות של המבנה, כולל אישור מהגורמים הרלבנטיים, וכלה בחתימת השכנים, או השותפים לחלקה, המצהירים על הסכמתם להקמת המבנה או הבית החדש.

בשלב הבא, ולאחר שהתוכנית אושרה באופן עקרוני על ידי הוועדה באחד הדיונים הנערכים מעת לעת בנושא, יצורפו אליה התנאים לאישור התוכנית. בפועל, מדובר באישורים שונים, כולל אישור ממנהל מקרקעי ישראל, פיקוד העורף, מכבי האש ועוד מגוון אישורים. רק כאשר הושגו כל האישורים, שלמעשה מהווים תנאי לקבלת היתר הבנייה, ניתן ההיתר המיוחל. מרגע שניתן ההיתר, ניתן להתחיל בתהליך הבנייה, תוך עמידה בדרישות ובהנחיות הנגזרות מההיתר שניתן.

על מנת לאכלס את המבנה, לאחר שהבנייה שלו הסתיימה, על הקבלן להציג שוב כמה וכמה אישורים. בין השאר, יש להציג אישור מדידה עדכני של המבנה, אישור על תקינות בדיקות המעבדה השונות ואישורים שונים הקשורים בתקינות הממ"ד. בנוסף, יש להציג אישור על פינוי תקין של פסולת הבניין ואישור מהרשות המקומית על העדר חוב. לאחר שכל האישורים התקבלו, יגיע פקח מטען הוועדה, לאשר שהמבנה הקיים אכן מתאים לתוכניות כפי שאושרו בהיתר הבנייה.

מרגע שהמבנה אושר, יתקבל אישור לחבר אותו לתשתיות החשמל, המים ותשתיות נוספות. עם סיום הבנייה יתקבל אישור לאכלס את המבנה. לפני קבלת האישורים, אין לאכלס את המבנה, כולו או חלקו.

משפצים את הבית? כך תעשו זאת נכון

באותו נושא
שיפוצים ראשית
איך לבחור קבלן שיפוצים

שיפוצים עלולים להימשך לאורך זמן ולהוות מטרד הן מבחינת המגורים והן לשכנים. גם מבחינה כספית הם יכולים לחרוג מהתקציב בשל טעויות ותקלות שלא לקחנו בחשבון.

קרא עוד »